Adományozási szerződés Céges MINTA

Adományozási Szerződés

 

Amely létrejött egyrészről a ……………………………………………………… (szervezet)
Cégjegyzékszám:
Székhely:
Adószám:
Képviseli:   ………………………………………………  (továbbiakban Adományozó),

másrészről

a Nemzetközi Egészség Hálózat Alapítvány
Bejegyző végzés száma: Pest Megyei Bíróság 13.Pk. 60.440/2007/5.
Székhely: 2013 Pomáz, Körte u. 31.
Adószám: 18718458-2-13
Bankszámla szám: Budapest Bank Nyrt. HU 10103874-04839000-01003000
Képviseli:  Endrei Károly  (továbbiakban Adományozott)

a mai napon az alábbi feltételek szerint:

1.Az Adományozó vállalja, hogy a Nemzetközi Egészség Hálózat Alapítvány Adományozott közhasznú tevékenységét támogatja:

Az egészségvédelmi, az egészséges életmód, betegség-megelőzési propaganda, tájékoztató és felvilágosító tevékenység, valamint a sporttevékenység propagálása, ösztönzése és támogatása, anyagi feltételei biztosítása,

A támogatást a NEHA fenti tevékenységének – feltételeinek megteremtése céljából adományozzuk.

2011. évben ………………. HUF, azaz ………………………………… forint összeggel támogatja. Az Adományozott kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási a támogatást kizárólag az Alapító okiratban feltüntetett célokra használja fel.

2. Az Adományozott kijelenti, hogy közhasznú jogállású, így adókedvezmény igénybevételére jogosító igazolás kiadására jogosult.

3. Az Adományozó vállalja, hogy a támogatási összeget 2011……….. hó …….. napjáig átutalja a Kedvezményezett Budapest Bank Nyrt. HU 10103874-04839000-01003000 sz. bankszámlájára.

4. Az Adományozott kötelezi magát arra, hogy amennyiben a támogatásban részesült tevékenységről kiadvány (tájékoztató) készül, vagy a sajtóban nyilvánosságot kap, (riport, újságcikk stb.) azokban feltünteti az Adományozó segítségét.

5. Az Adományozott kijelenti, hogy semmiféle lejárt köztartozása nincs, ellene semmiféle hatósági eljárás nincs folyamatban.

6. Az Adományozott a támogatás felhasználásának évét követő év május 31-ig írásban részletes szakmai-pénzügyi jelentést küld az Adományozónak a részére folyósított támogatási összeg felhasználásáról, a jelen szerződésben előírt kötelezettségek teljesítéséről.

7. Az Adományozó, illetve az általa meghatalmazott szervezet vagy személy bármikor jogosult ellenőrizni a támogatott közhasznú tevékenység megvalósulását, az adományozott összeg rendeltetésszerű felhasználását.

8. Az Adományozott vállalja, hogy a támogatási összegről adókedvezmény igénybevételre jogosító igazolást ad ki az Adományozó részére a tárgyévet követő év január 20-ig.

 

Kelt: …………………………………………

 

………………………………….                             ………………………………….

Adományozó                                                            Adományozott